کتاب شناسی

  1. آنابولیک در پزشکی مدرن، ویلیام تیلور. MD، صفحه 75-120
  2. مواد مخدر، ورزشکاران، و عملکرد فیزیکی، ویرایش توسط جان A. توماس، صفحه 27-30
  3. پوکی استخوان: پاتوژنز و مدیریت، ویرایش شده توسط RM Francis، صفحه 101-130